Certificate
  • Addr: 2, Zhenhua Road, Chikan, Zhanjiang, Guangdong, China
  • Tel: 86-759-3164916 3164910
  • Fax: 86-759-3164908 3164909
  • Mobile:
  • E-Mail: admin@zhanjiangregal.com
  • Website: